Bild som illustrerar Reftele Tingshus

Bondeupproret i Reftele

Den korrupta fogden Lars Andersson

Den 27 maj år 1616 gick en upprörd bondeskara från den gamla tingsplatsen i Brödrahalla till den impopuläre fogden Lars Anderssons boning. Bakgrunden till händelsen var det ökade skattetrycket och att Lars Andersson inte uppfattades som hederlig när han drev in skatterna. De uppretade bönderna ville ha rättvisa men när fogden inte visade sig vara hemma riktades böndernas ilska istället mot hans skrivare och det hela slutade med att han lynchades till död.

Myndigheterna lät inte händelsen gå obemärkt och den 3 juni höll dåvarande landshövding Nils Stiernsköld rannsakning i Villstad prästgård och några månader senare ingrep självaste kungen Gustav Gustav II Adolf själv i ärendet. Det hela slutade med att de skyldiga avrättades med stegel och hjul i Jönköping.

Den korrupta fogden kom dock inte undan. När upprorsmakarna avrättats gav kungen landshövdingen i uppdrag att även utreda fogden med följd att bönderna fick rätt i sina klagomål. Även fogden Lars Andersson dömdes till döden för sina brott men allt tyder på att han blev benådad och fortsatte begå brott inom ramen för fogdeämbeten.