Bild som illustrerar Slathults Kvarn

Historien längs Nissan

Lär dig mer om timmerflottning, kvarnar, sågbruk och järnbruken längs med Nissan

Ån Nissan har sin källa i det småländska höglandet, strax sydväst om Taberg i en mosse med det passande namnet Nissakälla. Det finns flera olika förklaringar till åns namn, bland annat ska ån ha kallats Niz under fornsvensk tid, detta tros härstamma från det latinska verbet nitere som betyder glänsa. Det finns även en teori om att det kommer från ordet nidh eller nidwa som syftar på Nissans mörkfärgade mossvatten. Nissan är med sina 186 km en av södra Sveriges längsta åar.

Nissan har utgjort en kommunikationsled och livsnerv för samfärdsel, försörjning och bosättning genom historien. Fiske har bedrivits i Nissan så länge som människor har rört sig längs vattendraget. I norra delen av kommunen samt i Villstadsområdet finns spår från järn- och bronsåldern i form av gravfält och gravrösen.

Timmerflottning på Nissan

Timmerflottning har bedrivits på Nissan sedan 1600-talet. Flottningsverksamheten utökades under 1800-talets senare hälft i samband med att sågverksindustrin byggdes ut och massaindustrin växte fram. Den snabba industriutvecklingen medförde behov av att organisera flottningen i allmän flottled och ställa i ordning Nissan med biflöden. När flottningen på Nissan var som störst omfattade verksamheten omkring fem procent av landets totala flottningsverksamhet. Den sammanlagda sträckan av Nissan och dess biflöden som allmänna flottleder uppgick till 200 kilometer och anses därmed som den längsta i södra Sverige. I Nissans flottningssystem inom Jönköpings län finns ännu två relativt intakta flottningsrännor, en vid Gyllenfors i Gislaved och en restaurerad i Valån.

Bild som illustrerar Vattenfall Vid Golfbanan Bild som illustrerar Vattenfall Vid Golfbanan 1

Kvarnar och sågverk 

Utnyttjandet av vattenkraften i Nissan och dess biflöden har lång tradition, med rötter i medeltid. Utanför Skeppshult i Bölaryd har det funnits en kvarn sedan 1600-talet och såg sedan slutet av 1700-talet. Kvarnen fick sitt nuvarande utseende 1928. Den var i kommersiell drift fram till omkring år 1960 och renoverades som museikvarn i början av 2000-talet av Bölaryds kvarnförening. 

I Valdshults socken finns Lidernas kvarn och såg. Kvarnen uppfördes omkring år 1800. Kvarnen var i bruk till 1940 och sågen användes fram till 1947 då vattenhjulet hade tjänat ut. 1968 skänktes Lidernas såg och kvarn till Valdshults hembygdsförening som därefter påbörjade ett omfattande renoveringsarbete.

Järnbruk och industrier längs Nissan.

Från och med 1700-talet började en rad järnbruk att växa fram längs Nissan. Exempel på detta är Nissafors bruk, Gyllenfors järnbruk och Skeppshults bruk. Nissafors bruk lades ner år 1906. Idag återstår bland annat järnboden som är vackert belägen vid vattenfallet. Delar av det gamla bruksområdet omformades till golfbana år 1968.

Under slutet av 1800-talet grundades Gislaveds gummifabrik av bröderna Gislow. Till en början tillverkade de galoscher. År 1896 flyttade de sin verksamhet till det nedlagda bruket i Gyllenfors och under 1900-talet blev de världsledande inom däcktillverkning.

På Gislaveds industrimuseum som ligger i den gamla remfabriken som byggdes år 1935 kan du tal del av områdets fascinerande industrihistoria. Vid Museet hittar du även Kulturstig Nissan som är en promenadväg med informationsskyltar som berättar om områdets historia.

Nissan som hälsobringare

Villstad Brunn- och Badanstalt etablerades som brunns- och kurort år 1852. Källan finns dock omnämnd tidigare, av Carl von Linné, som i en redovisning från år 1734 beskrev källan som en av femton av honom kända källor av så kallade ”surbrunnar”.  Vattnet dracks mot en rad sjukdomar som till exempel gikt och reumatism, stumhet i leder, magsyra, slemsjukdomar, hemorrojder, fistlar, bensår, senkramp, bleksot, vita, ros, förkylning, utslag, magsjukdomar, höfthälta. Förutom vattendrickning kunde kurgästerna få varma bad. Vattnet togs ur Nissan och värmdes i stora grytor och hälldes sedan i badkar på stranden. Under brunnstiden fanns här flera byggnader och en krocketplan.  Idag är endast ett litet brunnshus kvar ovanför en av källorna samt en informationstavla som sköts av Villstad hembygdsförening.